Tvarkos

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS APRAŠAS

Parsisųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS  PAGRINDINIO  UGDYMO PROGRAMOS APRAŠAS

Parsisųsti

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOJE APRAŠAS

Parsisųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS INTEGRUOTŲ VEIKLŲ IR PROGRAMŲ INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ TVARKOS APRAŠAS

Parsisųsti

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS POPAMOKINĖS VEIKLOS IR RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS MOKYMO NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS TĖVŲ INFORMAVIMO IR KOMUNIKAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsiųsti

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ  PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS, KONTROLĖS IR GIMNAZIJOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Parsiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS DIENYNO SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS

Parsisųti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Prsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS DIENYNO SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

 PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI  SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ ĮSTAIGOJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE ĮSTAIGOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR SVEIKATOS SUTRIKDYMĄ TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisųsti

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS, KONTROLĖS IR GIMNAZIJOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Parsisųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

JOHANESO BOBROVSKIO  GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ PRIVALOMŲJŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS PEDAGOGŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ SKATINIMO  TVARKA

Parsisųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS PAŽINTINEI – EDUKACINEI VEIKLAI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

Parsisųsti

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS SOCIALINĖS VEIKLOS VYKDYMO TVARKA

Parsisųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS, KONSULTAVIMO ARBA DARBO SU PATIRTIES NETURINČIAIS MOKYTOJAIS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS UGDYMO PRIEMONIŲ PIRKIMO, PASKIRSTYMO TVARKA

Parsisųsti

DĖL KONSULTACIJŲ PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKINIAMS,
PATIRIANTIEMS MOKYMOSI SUNKUMŲ, FINANSAVIMO 2021 METAIS
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Parsisiųsti

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisųsti

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ GIMNAZIJOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE GIMNAZIJOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ, TVARKA

Parsisųsti

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ TYRIMO, REGISTRAVIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti