Ugdymas karjerai

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS

 UGDYMO KARJERAI KOORDINATORIAUS

PLANAS

2022/2023 m. m.

Tikslas:

  1. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
  2. Padėti mokiniams išsiaiškinti ir pasirinkti būsimos profesinės karjeros tikslus.
  3. Bendradarbiauti su išoriniais partneriais: švietimo įstaigomis. 

Uždaviniai:

  1. Siekti, kad mokiniai pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę.
  2. Padėti mokiniams rasti ir, kad efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis.
  3. Siekti, kad remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus.
  4. Teikti informaciją apie šalies švietimo sistemą, mokymosi ir įsidarbinimo galimybes.

Mokinių apsisprendimui organizuojami:

1.Ekskursijos į mokymosi ir darbo vietas.

2.Susitikimai su įvairių švietimo įstaigų atstovais.

3.Pokalbiai apie profesijas, poreikius, reikalavimus.

4.Informacinių stendų apie profesijas rengimas.

5.Susitikimai, disputai su įvairių profesijų žmonėmis.

Parsisiųsti