Metinis veiklos planas

Mokyklos veiklos prioritetas:

,,Žmogus nėra aritmetinis vidurkis“

          /Johanesas Bobrovskis/        

Tikslas : įtraukti kiekvieną mokyklos bendruomenės narį į kokybiškai naujais santykiais grįstos, kompetencijų ugdymą(si) užtikrinančios mokyklos, kaip nuolat besimokančios bendruomenės, tobulinimą.

Uždaviniai:

  • Kryptingai siekti kiekvieno bendruomenės nario asmeninės pažangos, kad mokinys gebėtų įprasminti individualų patyrimą visuomenės kontekste, galėtų projektuoti savo gyvenimo karjerą.
  • Telkti gimnazijos bendruomenę atviram dialogui prisiimti atsakomybę įgyvendinant gimnazijos siekius
  • Gerinti materialinę mokymosi bazę užtikrinant kokybišką ugdymą(si)
  1.  

Metinis veiklos planas  2021 metams

Parsisiųsti

Metinis veiklos planas  2020 metams

Parsisiųsti