Metinis veiklos planas

Mokyklos veiklos prioritetas:

,,Žmogus nėra aritmetinis vidurkis“

          /Johanesas Bobrovskis/        

Tikslas: įtraukti kiekvieną mokyklos bendruomenės narį į aktyvų mokyklos gyvenimą užtikrinant ugdymo kokybę, mokinių asmeninę pažangą, saugią aplinką, mokyklos įvaizdžio gerinimą.

        Uždaviniai:

  1. Gerinti šeimos ir gimnazijos bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant aukštesnių ugdymo(si) rezultatų.
  2. Efektyvinti pedagoginę ir psichologinę pagalbą mokiniui.
  3. Plėtoti ugdymo(si) be sienų formas ir būdus.
  4. Stiprinti materialinę mokymosi bazę.

Metinis veiklos planas  2023 metams

Parsisiųsti

Metinis veiklos planas  2022 metams

Parsisiųsti

Vidaus darbo priežiūros planas  2022 – 2023 m.m.

Parsiųsti

Metinis veiklos planas  2021 metams

Parsisiųsti

Metinis veiklos planas  2020 metams

Parsisiųsti