Tikslai ir uždaviniai

I STRATEGINĖ KRYPTIS

Veiksmingo ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.

1.1. Tikslas. Tobulinti ugdymo(si) proceso organizavimą.

Uždaviniai:

1.1.1.Įtraukti mokinius į aktyvų mokymosi procesą, taikant šiuolaikines technologijas bei tikslingus ugdymo(si) metodus.

1.1.2. Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją ir savivaldų mokymą(si).

1.1.3. Ugdyti individualias mokinio bendrąsias kompetencijas, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos.

1.2.Tikslas. Telkiant gimnazijos bendruomenę, gerinti ugdymo(si) kokybę.

Uždaviniai:

1.2.1.Stiprinti mokinių individualios akademinės pažangos stebėjimą ir įsivertinimą pamokoje.

1.2.2.Gerinti šeimos ir gimnazijos bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant aukštesnių ugdymo(si) rezultatų.

1.2.3. Efektyvinti socialinę pedagoginę ir psichologinę pagalbą mokiniui.

1.3. Tikslas. Puoselėti funkcionalią ir dinamišką ugdymo(si) aplinką.

Uždaviniai:

1.3.1.Tobulinti gimnazijos edukacinių erdvių ergonomiškumą ir funkcionalumą.

1.3.2.Plėtoti ugdymo(si) be sienų formas ir būdus.

1.3.3. Stiprinti materialinę mokymosi bazę. 

II STRATEGINĖ KRYPTIS

 Asmenybės ūgties ir lyderystės stiprinimas.

2.1.Tikslas. Skatinti bendruomenės iniciatyvas įgyvendinant gimnazijos veiklos pokyčius

Uždaviniai:

2.1.1. Plėtoti pasidalytąją lyderystę gimnazijoje.

2.1.2. Kurti ir palaikyti  pozityvius santykius mokyklos bendruomenėje.

2.2. Tikslas. Užtikrinti saviraiškaus gimnazijos bendruomenės gyvenimo sąlygas.

Uždaviniai:

2.2.1. Puoselėti gimnazijos kultūrą ir tradicijas, tautinį paveldą.

2.2.2. Atvirai, nuosekliai dalintis informacija bei patyrimais su bendruomene ir visuomene.