Metodinė veikla

METODINIS TINKLALAPIS

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS METODINĖS TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

Parsisųsti

Metodinė taryba

Aida Šimkaitienė – gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, metodinės tarybos koordinatorė..

Jūratė Kriaučiūnienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė.

Rima Navickienė –  lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, narė.

Marytė Gečienė – biologijos mokytoja metodininkė, narė.

Rita Valiukienė – pradinio ugdymo  mokytoja metodininkė, narė.

Jūratė Lalaitė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė.

Sonata Jončienė – istorijos mokytoja metodininkė, narė.

Rasa Šlajienė – dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė, socialinė pedagogė metodininkė, narė. 

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos metodinės tarybos 2022/2023 m.m. veiklos planas

Tikslas: Kryptingai siekti veiksmingo ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimo.

Uždaviniai:

 1. Vykdyti vieningą ir kryptingą mokytojų veiklą.

2. Aktyvinti metodinį ir dalykinį mokytojų sutelktumą, siekiant mokymosi kokybės ir vaiko individualios pažangos, įsivertinant individualios pažangos bei bendrųjų kompetencijų pokytį, ypatingą dėmesį skiriant įtraukiajam mokymui, emocinio intelekto ugdymui ir fiziniam saugumui.

3. Gerinti  ugdymo kokybę  organizuojant pamokas ir kitas veiklas netradicinėse erdvėse.

4. Skatinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, inicijuoti bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą.

5. Teikti pagalbą jauniems pedagogams bei  pradėjusiems naujai dirbti gimnazijoje specialistams.

Parsisiųsti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

KLASĖS VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS NUOSTATAI

Parsisiųsti

Klasių vadovų metodinės grupės veiklos planas 2022/2023 m.m.

TIKSLAS: siekti nuolatinio klasių vadovų profesinio tobulėjimo, siejant metodinę veiklą su individualia veikla auklėjamojoje klasėje.
Uždaviniai:

 1. Aktyvinti klasės auklėtojų bendradarbiavimą.
2. Dalintis pedagoginėmis-psichologinėmis naujovėmis ir  gerąja  patirtimi.
3. Vykdant pedagoginį procesą organizuoti metodinius užsiėmimus, inicijuoti seminarus.

Parsisiųsti

 ATNAUJINTO UGDYMO  TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS   2022-2023/2024

Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo  turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

Užsdaviniai:

           1.  Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant,        įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

         2. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos     tobulinimą.

         3. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.

        4.  Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.  

Parsisiųsti

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2023 METAMS

Tikslas  2023 metams – tobulinti pedagogų kompetencijas, siekinat aukštesnės švietimo kokybės.

Uždaviniai:

    1. Organizuoti kryptingą pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, orientuotą į atnaujintas bendrąsias ugdymo programas.
    2. Organizuoti pedagogų bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų tobulinimą.
    3. Nustatyti individualius pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir įsivertinti.

Parsisiųsti

 MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2021-2023 METŲ PERSPEKTYVINĖ ATESTACIJOS PROGRAMA  

Parsisiųsti   

 PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKA

Parsisiųsti

KABINETŲ METODINIO PARENGIMO IR KABINETŲ APŽIŪROS TVARKA

Parsisiųsti