Metodinė veikla

METODINIS TINKLALAPIS

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS METODINĖS TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

Parsisųsti

Metodinė taryba

Aida Šimkaitienė – gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, koordintorė.
Jūratė Kriaučiūnienė – metodinės tarybos pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė .                                                                                                             Rasa Šlajienė – dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė, socialinė pedagogė metodininkė, narė. 
Marytė Gečienė – biologijos mokytoja metodininkė, narė.
Rima Navickienė –lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, narė.
Sonata Jončienė – istorijos mokytoja metodininkė, narė.                                          Rita Valiukienė – pradinio ugdymo  mokytoja metodininkė, narė.                            
Jūratė Lalaitė– pradinio ugdymo  mokytoja metodininkė, narė.  
 

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos metodinės tarybos 2021/2022 m.m. veiklos planas

TIKSLAS: siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

UŽDAVINIAI:

 1. Užtikrinti vieningą ir kryptingą mokyklos mokytojų veiklą.
 2. Nuosekliai gerinti ugdymo(si) kokybę užtikrinant mokinių pažangos pastovumą, taikant vertinimo įvairovę, įsivertinant individualios pažangos bei bendrųjų kompetencijų pokytį, ypatingą dėmesį skiriant įtraukiajam mokymui, mokinių emocinio intelekto ugdymui ir fiziniam saugumui.
 3. Stiprinti ugdymo kokybę ugdymo procese naudojant netradicines ugdymo(si) erdves, organizuojant pamokas ir kitas veiklas.
 4. Bendradarbiauti ir dalintis gerąja patirtimi.
 5. Teikti pagalbą jauniems pedagogams bei pradėjusiems naujai dirbti gimnazijoje specialistams.
 6. Stiprinti nuotolinio ugdymo(si) įgūdžius karantino sąlygomis ir esant poreikiui, pasirengti hibridiniam ugdymui.                                                                                                       Parsisiųsti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
   KLASĖS VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS NUOSTATAI

Parsisiųsti

Klasių vadovų metodinės grupės veiklos planas 2022/2023 m.m.

​TIKSLAS: siekti nuolatinio klasių vadovų profesinio tobulėjimo, siejant metodinę veiklą su individualia veikla auklėjamojoje klasėje.
1.Uždavinys: aktyvinti klasės auklėtojų bendradarbiavimą.
2.Uždavinys: dalintis pedagoginėmis-psichologinėmis naujovėmis ir  gerąja  patirtimi.
3.Uždavinys: vykdant pedagoginį procesą organizuoti metodinius užsiėmimus, inicijuoti seminarus.

Parsisiųsti

 ATNAUJINTO UGDYMO  TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS   2022-2023/2024

Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo  turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

Užsdaviniai:

           1.  Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant,        įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

         2. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos     tobulinimą.

         3. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.

        4.  Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.  

Parsisiųsti

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2022 METAMS

Tikslas  2022 metams – sudaryti sąlygas pedagogams įgyti ir plėtoti dalykines ir bendrąsias kompetencijas, siekiant aukštos ugdymo kokybės.

  Uždaviniai:

 1. Organizuoti kryptingą pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, orientuotą į socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą.
 2. Organizuoti pedagogų dalykinių kompetencijų tobulinimą ir skleisti pedagoginę – metodinę patirtį institucijoje ir už jos ribų.
 3. Analizuojant gimnazijos veiklos kokybės grupės atliktų tyrimų rezultatus ir duomenis nustatyti individualius pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir į(si)vertinti veiklos rezultatus pedagogų metinės veiklos vertinimo pokalbio metu su gimnazijos vadovais.

 Parsisiųsti

 MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2021-2023 METŲ PERSPEKTYVINĖ ATESTACIJOS PROGRAMA  

Parsisiųsti   

 PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKA

Parsisiųsti

KABINETŲ METODINIO PARENGIMO IR KABINETŲ APŽIŪROS TVARKA

Parsisiųsti