Metodinė veikla

METODINIS TINKLALAPIS

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS METODINĖS TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

Parsisųsti

Metodinės tarybos nariai:

Aida Šimkaitienė – gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, metodinės tarybos koordinatorė..

Jūratė Kriaučiūnienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė.

Rima Navickienė –  lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, narė.

Marytė Gečienė – biologijos mokytoja metodininkė, narė.

Rita Valiukienė – pradinio ugdymo  mokytoja metodininkė, narė.

Jūratė Lalaitė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė.

Sonata Jončienė – istorijos mokytoja metodininkė, narė.

Rasa Šlajienė – dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė, socialinė pedagogė metodininkė, narė.

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos metodinės tarybos 2023/2024 m.m. veiklos planas

Tikslas: sudaryti sąlygas nuolatiniam mokytojų bendrųjų kompetencijų augimui, siekiant ugdymo kokybės.

Uždaviniai:   

 1. Užtikrinti vieningą ir kryptingą mokyklos mokytojų veiklą.
 2. Nuosekliai gerinti ugdymo(si) kokybę užtikrinant mokinių pažangos pastovumą, taikant vertinimo įvairovę, įsivertinant individualios pažangos bei bendrųjų kompetencijų pokytį, ypatingą dėmesį skiriant įtraukiajam mokymui, mokinių emocinio intelekto ugdymui ir fiziniam saugumui.
 3. Stiprinti ugdymo kokybę ugdymo procese naudojant netradicines ugdymo(si) erdves, organizuojant pamokas ir kitas veiklas.
 4. Bendradarbiauti ir dalintis gerąja patirtimi.
 5. Teikti pagalbą mokytojams pagal poreikį.

Parsisiųsti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

KLASĖS VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS NUOSTATAI

Parsisiųsti

Klasių vadovų metodinės grupės veiklos planas 2023/2024 m. m.

TIKSLAS: siekti nuolatinio klasių vadovų profesinio tobulėjimo, siejant metodinę veiklą su individualia veikla auklėjamojoje klasėje, bei glaudaus bendradarbiavimo su gimnazijos bendruomene.
Uždaviniai:

 1. Aktyvinti klasės auklėtojų bendradarbiavimą.
2. Dalintis pedagoginėmis-psichologinėmis naujovėmis ir  gerąja  patirtimi.
3. Vykdant pedagoginį procesą organizuoti metodinius užsiėmimus, inicijuoti seminarus.

Parsisiųsti

 ATNAUJINTO UGDYMO  TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS   2022-2023/2024

Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo  turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

Užsdaviniai:

           1.  Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant,        įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

         2. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos     tobulinimą.

         3. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.

        4.  Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.  

Parsisiųsti

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2024 METAMS

Tikslas  2024 metams – sudaryti sąlygas pedagogams įgyti ir plėtoti dalykines ir bendrąsias kompetencijas, siekiant aukštos ugdymo kokybės.

Uždaviniai:

  1. Organizuoti kryptingą pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, orientuotą į atnaujintas bendrąsias ugdymo programas.
  2. Skleisti pedagoginę – metodinę  patirtį institucijoje ir už jos ribų.
  3. Išsikelti individualius pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tikslus ir  įsivertinti.

Parsisiųsti

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2021-2023 METŲ PERSPEKTYVINĖ ATESTACIJOS PROGRAMA  

Parsisiųsti   

 PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKA

Parsisiųsti

KABINETŲ METODINIO PARENGIMO IR KABINETŲ APŽIŪROS TVARKA

Parsisiųsti