Metodinė veikla

METODINIS TINKLALAPIS

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS METODINĖS TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

Parsisųsti

Metodinė taryba

Aida Šimkaitienė – gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, kuratorė.
Rima Navickienė – metodinės tarybos pirmininkė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Marytė Gečienė – biologijos mokytoja metodininkė, narė.
Rita Valiukienė – pradinio ugdymo  mokytoja metodininkė, narė.
Jūratė Kriaučiūnienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė.
Sonata Jončienė – istorijos mokytoja metodininkė, narė.
Rasa Šlajienė – dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė, socialinė pedagogė metodininkė, narė.
 

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos metodinės tarybos 2020/2021 m.m. veiklos planas

TIKSLAS: siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.
 
UŽDAVINIAI:

  1. Užtikrinti vieningą ir kryptingą mokyklos mokytojų veiklą.
  2. Nuosekliai gerinti ugdymo(si) kokybę užtikrinant mokinių pažangos pastovumą, taikant vertinimo įvairovę, įsivertinant individualios pažangos bei bendrųjų kompetencijų pokytį, ypatingą dėmesį skiriant mokinių emocinio intelekto ugdymui ir fiziniam saugumui.
  3. Stiprinti  ugdymo kokybę ugdymo procese naudojant netradicines ugdymo(si) erdves, organizuojant pamokas, veiklas, ypatingą dėmesį skiriant mokinių emocinio intelekto ugdymui.
  4. Bendradarbiauti ir dalintis gerąja patirtimi.
  5. Teikti pagalbą jauniems pedagogams bei  pradėjusiems naujai dirbti gimnazijoje specialistams.
  6. Pasirengti nuotoliniam ugdymui(si) karantino sąlygomis ir esant poreikiui: išmokti valdyti ir naudoti ugdymo procese„G Suite for Education“ (Google Classroom) platformą. 

Planas parsisųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS KLASĖS VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS NUOSTATAI

Parsisųsti

Klasių vadovų metodinės grupės darbo planas

​TIKSLAS: siekti nuolatinio klasių vadovų profesinio tobulėjimo, siejant metodinę veiklą su individualia veikla auklėjamojoje klasėje.
1.Uždavinys: aktyvinti klasės auklėtojų bendradarbiavimą.
2.Uždavinys: dalintis pedagoginėmis-psichologinėmis naujovėmis ir  gerąja  patirtimi.
3.Uždavinys: vykdant pedagoginį procesą organizuoti metodinius užsiėmimus, inicijuoti seminarus.

Planas parsisųsti

 PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2021 METAMS

Tikslas  2020 metams –  sudaryti sąlygas  pedagogams įgyti ir plėtoti dalykines ir bendrąsias kompetencijas, siekiant aukštos ugdymo kokybės.                                                             

Uždaviniai:

  1. Organizuoti kryptingą pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, orientuotą į socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą.
  2. Organizuoti pedagogų dalykinių kompetencijų tobulinimą ir skleisti pedagoginę – metodinę patirtį institucijoje ir už jos ribų.
  3. Analizuojant gimnazijos veiklos kokybės grupės atliktų tyrimų rezultatus ir duomenis nustatyti individualius pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir į(si)vertinti veiklos rezultatus pedagogų metinės veiklos vertinimo pokalbio metu su gimnazijos vadovais.

 Parsisųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJA                      MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2021-2023 METŲ PERSPEKTYVINĖ ATESTACIJOS PROGRAMA  

Parsisųsti   

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKA

Parsisųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOSKABINETŲ METODINIO PARENGIMO IR KABINETŲ APŽIŪROS TVARKA

Parsisiųsti