Specialusis pedagogas, logopedas

 

PAGĖGIŲ SAV.  VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS PAGALBOS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIAMS TEIKIMO TVARKA

Parsiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS vyresniosios spec. pedagogės-logopedės

Linos Masedunskienės

DARBO GRAFIKAS

Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 8.00 – 15.00
Antradienis 8.00 – 15.00
Trečiadienis 8.00 – 15.00
Ketvirtadienis 8.00 – 15.00
Penktadienis

 

8.00 – 14.30

 

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS SPEC. PEDAGOGĖS – LOGOPEDĖS VEIKLOS PROGRAMA

Tikslas:

Užtikrinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdymo(si) kokybę derinant mokinių poreikius ir galimybes.

Uždaviniai:

  1. Nustatyti mokinių mokymosi sunkumus, jų priežastis.
  2. Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą kompleksiškai ir nuosekliai planuojant mokinio ugdymą, taikant įvairius ugdymo metodus.
  3. Stebėti, fiksuoti kiekvieno ugdytinio asmeninę mokymosi ūgtį.
  4. Bendrauti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais.
  5. Tirti ir koreguoti ugdytinių kalbos sutrikimus, parenkant tinkamus darbo su mokiniais būdus ir metodus.
  6. Taikyti mokymo turinio ir mokymo metodikos naujoves praktinėje veikloje.
  7. Tobulinti profesinę kvalifikaciją.
  8. Bendradarbiauti su gimnazijos bendruomene ir formuoti teigiamas nuostatas į specialiųjų poreikių mokinius.

Parsisiųsti