Specialusis pedagogas, logopedas

PAGĖGIŲ SAV.  VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO TVARKA MOKINIAMS, TURINTIEMS DIDELIŲ IR LABAI DIDELIŲ MOKYMOSI POREIKIŲ  2022m.

Parsiųsti

PAGĖGIŲ SAV.  VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS PAGALBOS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIAMS TEIKIMO TVARKA

Parsiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS   vyresniosios spec. pedagogės-logopedės  Linos Masedunskienės

DARBO GRAFIKAS

Savaitės dienaDarbo laikas
Pirmadienis8.00 – 15.00
Antradienis8.00 – 15.00
Trečiadienis8.00 – 15.00
Ketvirtadienis8.00 – 15.00
Penktadienis

 

8.00 – 14.30

 

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS  LOGOPEDĖS VEIKLOS PLANAS 2023/2024 M. M.

Tikslas:  atsižvelgiant į individualius vaikų sutrikimus, poreikius ir gebėjimus, lavinti vaikų kalbą, ugdyti pasitikėjimą, motyvaciją taisyklingai kalbėti.

Uždaviniai:

  1. Išsiaiškinti ir įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbėjimo ir . kalbos sutrikimus;
  2.  Pagal vaikų sutrikimus taikyti korekcinius kalbos sutrikimų šalinimo būdus ir priemones;
  3. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą, atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio individualius poreikius bei gebėjimus, siekiant individualios kiekvieno ugdytinio pažangos; 
  4. Bendradarbiauti su pedagogais, kitais specialistais, tėvais, užtikrinanti kokybišką ugdymą, teikti rekomendacijas bei pagalbą;
  5. Diegti naujoves, siekiant geresnių ugdymosi rezultatų.

  Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS SPEC. PEDAGOGĖS VEIKLOS PLANAS  2023/2024 M. M.

Tikslas:  užtikrinti  mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdymo(si) kokybę derinant mokinių poreikius ir galimybes.

Uždaviniai:

  1. Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų neišlavėjusias pažintines funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus.
  2. Bendradarbiauti su ugdymo proceso dalyviais: klasių vadovais, dalykų mokytojais, kitais švietimo pagalbos specialistais, tėvais.
  3. Rengti ir naudoti parengtas mokymo priemones atsižvelgiant į mokinių amžių, specialiuosius ugdymo(si) poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.
  4. Tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Parsisiųsti