Vertinimas

Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei, pateikti informaciją apie mokinio pasiekimus ir pažangą, nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus.

Vertinimo uždaviniai:

  •               padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti          savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus;
  •               padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus.
  •                 suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius tarp vaiko tėvų (globėjų) ir mokyklos.
  •                nustatyti mokyklai savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą.

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ, KURIE MOKOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS  2023m.

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO INFORMACIJOS RINKIMO, FIKSAVIMO BEI PANAUDOJIMO APRAŠAS

Parsisiųsti

 PRADINIO UGDYMO  MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

 IKIMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO,  FIKSAVIMO, PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisųsti

INDIVIDUALUS UGDYMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO PLANAS SKIRIANT TRUMPALAIKES KONSULTACIJAS

Parsisiųsti

INDIVIDUALUS UGDYMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO PLANAS

Parsisiųsti

MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMAS IR FIKSAVIMAS 5- 12KL.

Parsisųsti

MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS ĮSIVERTINIMO LAPAS 5- 12KL.

 Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ, LANKANČIŲ PAGĖGIŲ SPORTO IR MENO MOKYKLĄ, PAMOKŲ VERTINIMO IR APSKAITOS TVARKA

Parsisiųsti

INDIVIDUALIOS  PAŽANGOS POKYTIS 5 – 12 KL.

Parsisųsti

1-4 KL. MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS ĮSIVERTINIMAS

Parsisųsti

1-4 KL. MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS POKYTIS

Parsisųsti

5-12 kl. mokinių individualios pažangos įsivertinimas

Parsisųsti

Mokinio individualios veiklos fiksavimas

Kultūrinė – pažintinė, socialinė lentelė