Komandos ir darbo grupės

Gimnazijos ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) komanda

Rima Auštrienė, direktorė – komandos pirmininkė;

Rima Navickienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė – narė;

Sonata Jončienė, istorijos mokytoja metodininkė – narė;

Vidutė Stankuvienė, geografijos- technologijų vyresnioji mokytoja – narė;

Egidija Jurkšaitienė, vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja – narė.

 

Gimnazijos įvaizdžio formavimo grupė

Vidutė Stankuvienė, vyresnioji geografijos- technologijų mokytoja;

Rita Valiukienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; 

Sigita Juškevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Rasa Šlajienė , etikos mokytoja – socialinė pedagogė metodininkė;         

Eligijus Kriaučiūnas, vyresnysis dailės- fizinio ugdymo mokytojas.

Tikslas:

Formuoti jaukias ir saugias mokymosi aplinkas, visapusiškai informuoti visuomenę apie veiklą, išskirtinumą, pasiekimus bei kurti palankią nuomonę apie ją.

 Uždaviniai:

 1.  Kurti jaukią, informatyvią gimnazijos aplinką;                                                                 

 2. Tenkinti mokinių mokymosi poreikius, tobulinant  mokymo ir mokymosi sąlygas;                                                                                                                                                   

 3. Stiprinti teigiamą gimnazijos, kaip vietos bendruomenės kultūros ir emocinio saugumo įvaizdį;                                                                                                                  

4. Stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo su visuomene ryšius, kurti naujus.

Įvaizdžio formavimo grupės veiklos planas 2023/2024 m. m.

Parsisiųsti

 

IKT koordinatoriai

Loreta Stonienė, Vaidas Verpečinskis, Laura Grodeckienė

Tikslas – informacinių technologijų naudojimas ugdymo procese.

Uždaviniai:

 1. Rūpintis mokyklos informacinės sistemos plėtra;

 2. Užtikrinti mokyklos pedagogų informacinio raštingumo kvalifikacijos raidą;

 3. Padėti mokytojams integruoti informacines technologijas į įvairių dalykų mokymą.

IKT koordinatorių veiklos planas

Parsisųsti

 

Darbo grupė gimnazijos veiklos planui 2021 metams parengti

Parsisųsti

Darbo grupė strateginiam gimnazijos planui 2020-2025 metams parengti

Parsisiųsti