Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI

Parsisiųsti

          Gimnazijos tarybos vardinis  narių sąrašas 2021-2022 m. m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Mokytojai

Rasa Šlajienė Gimnazijos tarybos pirmininkė
Loreta Stonienė Sekretorė
Dovilė Jakubavičienė Narė
Vidutė Stankuvienė Narė
Asta Dapšienė Narė

Tėvai

 
Eligijus Kriaučiūnas Narys
Ieva Čerkauskienė Narė
Dalia Kliunkienė Narė
Evelina-Popendikytė Stonienė Narė
Kristina Bardauskienė Narė

Mokiniai

 
Vilius Pocius Narys
Austėja Jonkaitytė Narė
Eva Grodeckaitė Narė
Kamilė Majoravičiūtė Narė
Raimonda Januškevičiūtė Narė

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS  TARYBOS

VEIKLOS PLANAS

2022-2023 m. m.

Gimnazijos  tarybos veiklos tikslas 2022-2023 m. m.:

Visos gimnazijos bendruomenės glaudus bendradarbiavimas, ugdant sąmoningą, atsakingą, brandžią asmenybę, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų kompetencijų.

 

Uždaviniai:

  1. Stiprinti gimnazijos savivaldos funkcijas siekiant visų gimnazijos savivaldos institucijų glaudaus bendradarbiavimo.
  2. Skatinti gimnazijos ir šeimos bendradarbiavimą.
  3. Plėtoti socialinį ir emocinį ugdymą mokykloje;
  4. Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant saugų gimnazijos mikroklimatą, patrauklią aplinką;
  5. Svarstyti ugdymo proceso aprūpinimo, paramos gimnazijai ir kitas bendruomenėje atsiradusias problemas.

 

Laukiamas rezultatas:

Gimnazijos  tarybos veikla padės sutelkti  bendruomenę ugdymo proceso kokybės gerinimui , uždavinių įgyvendinimui. Didesnis dėmesys bus skiriamas bendrajai elgesio kultūrai, plėtojamas  socialinis  ir emocinis ugdymas  gimnazijoje.

Parsisiųsti