Vaiko gerovės komisija

 

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NUOSTATAI

Parsiųsti

 

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS  DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIAI IR JŲ PAREIGOS:
Eil. Nr.Vardas, pavardėPareigos komisijoje
1.        Aida ŠimkaitienėKomisijos pirmininkė.

Atsakinga už visas atliekamas funkcijas, vykdo funkcijų koordinavimą ir priežiūrą.

2.        Rasa ŠlajienėPavaduotoja.

Nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo baimių eiti į mokyklą priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į mokyklą, analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgesio gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, teikia rekomendacijas mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas

3.        Lina MasedunskienėNarė.

Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymus dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą.

4.        Teresė LydekaitienėNarė.

Vykdo sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas

5.        Vidutė StankuvienėNarės.

Renka, analizuoja, teikia siūlymus suinteresuotiems asmenims dėl mokymo(si)/ ugdymo(si) ar švietimo pagalbos teikimo, kitais su vaikų gerovės užtikrinimu mokykloje susietais klausimais, įgyvendina veiklos plane pavestas priemones, vykdo kitus komisijos pirmininko  pavedimus, susijusius su komisijos funkcijų atlikimu.

6.        Jūratė Kriaučiūnienė
7.        Rima Navickienė
8.        Egidija JurkšaitienėSekretorė.

Atsako už protokolų įforminimą

 

VGK veiklos tikslas ir uždaviniai 2023/2024 mokslo metams.

Tikslas:

Profesionaliai ir kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Uždaviniai:

  1. Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje.
  2.  Įtraukti įvairių poreikių mokinius į ugdymo(si) procesą. 
  3. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis.
  4. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
  5. Formuoti nuostatas ir vertybes
  6. Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą.
  7. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
  8. Glaudžiai bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais).

Veiklos planas 2023/2024 m. m.