Virtualus visuotinis tėvų susirinkimas

Sausio 28 d. vyko virtualus visuotinis tėvų susirinkimas
,,Nuotolinio mokymo(si) aktualijos, proceso vertinimas“.
Strateginį planą 2021-2024 metams pristatė direktorė Rima Auštrienė.
I pusmečio mokinių mokymosi ir mokyklos lankymo rezultatus – direktoriaus pavaduotoja Aida Šimkaitienė.
Individualios mokinių pažangos už 2019/2020 m.m. – 2020/2021 m.m. I pusmečio lyginamąją analizę – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė Sonata Jončienė.
Gimnazijos veiklos išlaikymo už 2020 metus – direktorė Rima Auštrienė.
Gimnazijos bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą – gimnazijos tarybos pirmininkė Rasa Šlajienė.